-
-
-

Podrobnejší prehľad aktuálne realizovaných projektov na základe Všeobecnej výzvy a Výzvy VMSP vyhlásených Agentúrou na podporu vedy a výskumu v SR:

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2013

Aplikácia moderných retenčných systémov pri výrobe hygienických papierov

APVV-0115-12

Ing. Vladimír Kuňa

 

Ciele projektu:

Cieľom riešenia projektu je na základe štúdia účinkov rôznych typov retenčných systémov, ich aplikácie v laboratórnych, poloprevádzkových a prevádzkových podmienkach, navrhnúť optimálne retenčné systémy pre papierenské stroje PS1 a PS2 v MT Žilina.

Výstupy z projektu:

Na hlavné výstupy z projektu sa uplatňuje priemyselno-právna ochrana v rámci patentovej prihlášky podanej v rámci Slovenskej republiky: Kuňa, V., Balberčák, J., Pažitný, A., Russ, A., Schwartz, J., Boháček, Š., Ihnát, V., 2017: "Spôsob zvyšovania pevnostných parametrov hygienického papiera aplikáciou viaczložkových retenčných prostriedkov", Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50015 - 2017 (ÚPV SR, 28.02.2017).

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2012

Charakterizácia a predikcia vlastností povrchovo glejeného a natieraného papiera

APVV-0639-11

Ing. Monika Stankovská, PhD.

 

Ciele projektu:

Cieľom projektu bude vypracovanie modelu na predpovedanie kvalitatívnych vlastností  inkjetového papiera na základe fyzikálnych a optických vlastností povrchu a potlačiteľnosti papiera. Výsledky prispejú k rozšíreniu teoretických poznatkov o vplyve interakcie prírodných a syntetických polymérov na vlastnosti papiera. Tieto poznatky budú využité pri riešení projektov aplikovaného výskumu a následnej optimalizácii technológie a výroby papiera s vysokou pridanou hodnotou.

Výstupy z projektu:

Gigac, J.- Stankovská, M.- Pažitný, A. Influence of the coating formulations and base papers on inkjet printability. Wood Research. Vol. 61, no.6 (2016), 915-926.

Gigac, J.- Stankovská, M.- Opálená, E.- Pažitný, A. The effect of pigments and binders on inkjet print quality. Wood Research. Vol. 61, no.2 (2016), 215-226.

Stankovská, M.-  Gigac, J. Ultrazvukový prístroj na meranie dynamickej penetrácie kvapalín. Papír a celulóza. Vol. 71, no. 3-4 (2016), p. 77-80.

Gigac, J. - Stankovská, M.-  Opálená, E. Vliv klížení povrchu na tiskové vlastnosti inkjetových papíru. Svět tisku. Vol. 1-3 (2016), p. 20-21.

Stankovská, M.-  Gigac, J.- Maholányiová, M.- Pažitný, A. Vplyv podložky, pigmentov a spojív v náterovej farbe na inkjetovú tlač II. Papír a celulóza. Vol. 71, no. 2 (2016), p. 52-55.

Stankovská, M.-  Gigac, J.- Maholányiová, M.- Pažitný, A. Vplyv podložky, pigmentov a spojív v náterovej farbe na inkjetovú tlač. Papír a celulóza. Vol. 71, no. 1 (2016),  p. 20-23.

Gigac, J.- Stankovská, M.- Fišerová, M.- Opálená, E. Improvement of inkjet print quality via hydrophilic polymers and base paper. Wood Research. Vol. 60, no.5 (2015),739-746.

Gigac, J.- Stankovská, M.-  Opálená, E. Porovnanie vplyvu obilnej múky, škrobu a polyvinylalkoholu na tlačové vlastnosti inkjetových papierov. Papír a celulóza. Vol. 70, no. 4-5 (2015), p. 108-112.

Stankovská, M. - Gigac, J.- Opálená, E. Vplyv hydrofilných polymérov na kvalitu inkjetovej tlače. XI. International Symposium. Selected Processes at the wood processing , Ružomberok, 2015, s. 190-200.

Stankovská, M. - Gigac, J. - Letko, M. - Opálená, E. The effect of surface sizing on paper wettability and on properties of inkjet prints. Wood Research. Vol. 59, no.1 (2014), p. 67-77.

Gigac, J.- Stankovská, M.- Opálená, E.- Letko, M. The effect of base papers properties on inket print quality. Wood Research. Vol. 59, no.5 (2014),717-730.

Stankovská, M.- Gigac, J.- Letko, M.- Opálená, E.- Fišerová, M. The effect of surface sizing on friction coefficient as well as water fastness and print sharpness of inkjet papers. Papír a celulóza. Vol. 69, no. 5 (2014), p. 119-134.

Gigac. J. - Kasajová, M. - Maholányiová, M. - Stankovská, M. -  Letko, M. Prediction of surface structure of coated paper and of ink setting time by infrared spectroscopy. Nordic Pulp Paper Research Journal Vol.28 no. 2 (2013), p. 274-282.

Fišerová, M. - Opálená, E. -Stankovská, M. Influence of hemicelluloses pre-extraction on kraft pulping, Papír a celulóza. Vol. 68, no. 4 (2013), p. 108-112.

Stankovská, M. - Gigac, J. Penetrácia kvapalín a zmáčanie povrchu tlačových papierov. X. International Symposium. Selected Processes at the wood processing , Ružomberok, 2013, s. 18.

 

Dôležitosť výstupov v medzinárodnom kontexte:

  • Nové teoretické poznatky v oblasti nových druhov inkjetových papierov s vysokou pridanou hodnotou

  • Predikčný model povrchových a tlačových vlastností inkjetového papiera s využitím metódy umelých neurónových sietí

  • Publikačná aktivita

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2012

Zvýšenie účinnosti rekuperácie tepla v papierenskom priemysle

APVV-0788-11

Ing. Jozef Balberčák

 

Ciele projektu:

Zvýšenie účinnosti rekuperácie tepla pri výrobe papiera aplikáciou nového efektívnejšieho špirálového rekuperačného zariadenia a zníženie spotreby tepla pri výrobe papiera. Vypracovanie modelu predikcie účinnosti rekuperačného zariadenia a návrh optimálneho rekuperačného zariadenia pre papierenský priemysel.

Výstupy z projektu:

Jedným z najvýznamnejších výstupov získaných počas riešenia projektu aplikovaného výskumu v rámci tretej a piatej etapy je prototyp špirálového rekuperačného zariadenia, ktorý bol skonštruovaný v laboratóriách Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. Bratislava. Detailný popis konštrukcie a fotodokumentácia špirálového rekuperačného zariadenia sú uvedené vo výskumnej správe projektu (Pažitný, A., Boháček, Š., Černá, K., Bottová, V., Schwartz, J., Kasajová, M., Kuňa, V., Mackovič, J., 2012: Využitie moderných rekuperačných výmenníkov tepla v papierenskom priemysle a návrh prototypu špirálového rekuperačného výmenníka tepla. Zborník výskumných prác VÚPC, a.s., Výskumná správa 3198). Výsledky projektu aplikovaného výskumu boli publikované v odborných časopisoch Energetika (Pažitný, A., Boháček, Š., Medo, P., 2013: Vývoj nových technológií umožňujúcich rekuperáciu tepla a ich aplikácia v papierenskom priemysle. Energetika, 63 (8-9): 481-483, Praha, ISSN 0375-8842; Pažitný, A., Boháček, Š., Medo, P., Balberčák, J., 2015: Optimalizácia spotreby energie poloprevádzkového papierenského stroja aplikáciou moderného výmenníka tepla. Energetika, 65 (8-9): 450-454, Praha, ISSN 0375-8842) a Wood Research (Pažitný, A., Boháček, Š., Medo, P., Balberčák, J., 2015: Application of innovative heat recovery unit in paper industry with potential utilization in wood-processing and furniture industry. Wood Research 60 (1): 101-112, Bratislava, ISSN 1336-4561; Pažitný, A., Boháček, Š., Medo, P., Balberčák, J., Schwartz, J., Kuňa, V., Ihnát, V., 2017: Possibilities of removing condensate from a heat recovery unit utilizable in paper industry. Wood Research 62 (2): v tlači, Bratislava, ISSN 1336-4561). Ďalším najvýznamnejším výstupom projektu je patentová prihláška podaná v rámci Slovenskej republiky: Pažitný, A., Boháček, Š., Medo, P., Brezániová, Z., Russ, A., Stankovská, M., Ihnát, V., Schwartz, J., Gigac, J., Balberčák, J., 2016: "Rekuperačné zariadenie na báze špirály s integráciou odvádzania kondenzátu U-trubicou", Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50043 - 2016 (ÚPV SR, 28.06.2016).

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2011

Sulfátová delignifikácia s predextrakciou hemicelulóz a ich využitie

APVV-0367-10

Ing. Mária Fišerová, PhD.

 

Ciele projektu:

Cieľom projektu je získanie teoretických poznatkov o extrakcii časti hemicelulóz z listnatých drevín pred sulfátovou delignifikáciou za účelom zlepšenia delignifikačných charakteristík, zachovania pevnostných vlastností a bieliteľnosti na úrovni sulfátových buničín z pôvodnej drevnej suroviny. Súčasne zistiť možnosti využitia extrahovaných hemicelulóz na prípravu chemikálií s vysokou pridanou hodnotou namiesto využitia hemicelulóz ako menej hodnotného paliva.

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2008

Výskum, modelovanie a realizácia energetického využitia trvale obnoviteľných lignocelulózových zdrojov

Dátum ukončenia: 31.12.2010

APVV-0131-07

Ing. Neuschlová,CSc.

 

Projekt sa riešil v spolupráci s

 - Národným lesníckym centrom vo Zvolene

 - Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre

 - Centrom výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch, detaš.pracovisko Krivá na Orave

Ciele projektu:

 Z biologického hľadiska riešiť problematiku diverzifikácie energetických zdrojov (drevín a rastlín) s možnosťou ich pestovania na erózne ohrozených a kontaminovaných pôdach. Z technického hľadiska rieši využitie kapacít druhotného drevného materiálu (piliny, štiepky) na - výrobu peliet (linka na výrobu peliet) - výrobu tepla a elektrickej energie (technologické zariadenie na výrobu tepla a elektrickej energie, kogeneračnú jednotku), nechýbajú prepočty návratnosti investícií i ekonomických prínosov.

Výstupy z projektu:Riešením projektu sa získali informácie o priebehu produkčného procesu 8  švédskych odrôd rýchlorastúcej energetickej dreviny vŕby (Salix sp.) a poznatky o schopnosti tvorby biomasy u štyroch energetických bylín (ricín obyčajný, cirok - Hyso, ozdobnica čínska) v podmienkach južného Slovenska. Najvyššiu dynamiku rastu počas celého trojročného pokusného obdobia mali odrody Tordis, Gudrun, Tora, Sherwood. Najvyššiu úrodu biomasy poskytli odrody Tordis a Gudrun. Hodnoty spalného tepla sa pohybovali v rozpätí od 19,4-20,01 MJ.kg-1 a hodnoty výhrevnosti sušiny od 18,1-18,7 MJ.kg-1.

Kvantifikoval sa energetický potenciál naturálnej produkcie topoľových klonov Robusta a I-214 a odvodili optimálne veky rubnej zrelosti ich porastov pre produkciu energetickej dendromasy. Optimálne veky rubnej zrelosti sa stanovili podľa vekov kulminácie celkového priemerného prírastku z hodnotovej produkcie sortimentov surového dreva a hodnotovej produkcie tenčiny s jej možným využitím na energetické účely. Pre klon Robusta a bonity porastov 20-42 je to vo veku 35-23 rokov a pre klon I-214 a jeho bonitný rozsah 20-46 to je vo veku 32-18. Klon I-214 má rubnú zrelosť približne o 3 roky skôr ako Robusta.

Bol vypracovaný návrh technológie pre spracovanie druhotného drevného materiálu z výrobnej činnosti (štiepka, pilina...) na – výrobu peliet (linka na výrobu peliet), - výrobu tepla a elektrickej energie (technologické zariadenie na výrobu tepla a elektrickej energie), aj s prepočtami návratnosti investícií a ekonomických prínosov.

2 x priebežné správa,1 x záverečná správa, publikácie typu ADD (1x), AEC (2x), AEF (5x), popularizačné aktivity 14 x, 2 diplomové práce, ďalšie pokračujú, 3 ukončené a 2 pokračujúce doktorandské práce, vytvorené partnerstvo s Dalkiou a.s. a Bio Salix Energy s.r.o., overená technológia 3 x, nový výrobok 1 x, 2 návrhy úpravy noriem (pôdohospodárska oblasť), propagácia projektu prostredníctvom posterov na agropotravinárskom veľtrhu Agrokomplex.

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2008

Model riadenia pevnostných vlastností bielených sulfátových buničín v procese výroby a spracovania

APVV-0338-07

Ing. Fišerová. PhD.

 

Doba riešenia projektu: 09/2008-12/2010

Ciele projektu:Výsledkom riešenia sú dva modely pre riadenie pevnostných vlastností sulfátových buničín vo varnom procese a procese kyslíkovej delignifikácie, ktoré majú z technologického hľadiska?.