-
-
-

Informačné stredisko pri knižnici VÚPC pravidelné poskytuje aktuálne informácie z drevárskej a celulózopapierenskej vednej oblasti vo forme :

- mesačných prírastkov vlastne bázy dát ADIS CELPA
- technických a ekonomických informácií o firmách

u nás a v zahraničí v mesačníku
  Rýchle informácie  
- aktuálnych informácií o trhovom prostredí v krajinách európskeho   regiónu,  vrátane
   cien vybraných sortimentov, ako sú vlákniny, zberové papiere, grafické papiere,
   tlačové papiere, obalové papiere, kartóny a lepenky v týždenníku Expresné

   ekonomické informácie

Rešeršné podklady pre výskumné práce, štúdie a projekty

Študijné a rozborové práce

Informačná a konzultačná činnosť

 

TEZAURUS - terminologického slovníka, ktorý je otvorený a priebežne modifikovaný pre doplňovanie nových aktuálnych termínov, prípadne aj tematických skupín zaoberajúcich sa novými postupmi a produktami cel. - pap. priemyslu.

TEZAURUS - terminologický slovník

Výpožičky

prevádzková doba

pondelok – piatok  9:00 – 15: 00