-
-
-

Cenník informačných materiálov

rok  2011

Priebežné informácie z vlastnej databázy ADIS CELPA v mesačných intervaloch

1 záznam elektronickou poštou                3,7 €

1 záznam na papierovom nosiči               4,0  €

 

Publikácia Rýchle informácie – mesačník

1 číslo elektronickou poštou                  65,70 €

1 číslo na papierovom nosiči                73, 00 €

1 duplikát                                            18, 26 €

 

Publikácia Expresné ekonomické informácie – týždenník

1 tematická oblasť                                5, 11 €

   

Informácie o výrobcoch vláknin, papierov, kartónov a lepeniek, spracovateľoch, dodávateľoch a obchodných firmách z celého sveta*

Retrospektívne rešerše  z vlastnej a zahraničných báz dát*

* Cena dohodou na základe nabehnutých nákladov, do ktorých sa hodnotí druh rešerše,

t. zn. komentovaná, študijno- rozborová práca, ďalej časový rozsah spracovaných informácií, termín dodania a pod.  

 

Zodpovedný pracovník :

Ing. Alena Zuzánková

Tel. : +421 7 59418 615
Fax : +421 7 5477 6537

zuzankova@vupc.sk