-
-
-

SERVIS PRÍSTROJOV

1. Servis prístrojov L&W, ADV-3.1 a kalibrácia prístrojov

Servis prístrojov

Servis na skúšobné prístroje dodané firmou AB Lorentzen & Wettre, Švédsko v rámci servisnej zmluvy s touto firmou. Servis na ďalšie prístroje a zariadenia, ako sú hárkovače systému Rapid-Kothen a potlačovacie prístroje IGT.

Servis prístroja ADV-3

Výroba, predaj, záručný a pozáručný servis analyzátora dĺžky vlákien ADV-1, ADV-2, ADV-3 a najnovšej verzie ADV-3.1. Prístroj bol v roku 1999 ocenený Medzinárodnou cenou za technický pokrok. Prístroj je určený na rýchle a objektívne stanovenie distribúcie dĺžky vlákien v suspenziách buničín a papieroviny. Pracuje na princípe zmeny vodivosti v meracej kapiláre pri prechode vlákna cez oblasť elektród.

Kalibrácia prístrojov

Kalibrácia prístrojov na skúšanie fyzikálno-mechanických vlastností buničín, papierov a lepeniek, ako sú stupeň mletia, hrúbka, pevnosť v prietlaku, pevnosť v dotrhávaní, tuhosť v ohybe.

Zodpovedný pracovník Wiech Zdenek 
Tel.: + 421 7 59418 605 

sekretariat.lti@vupc.sk

 

2. Predaj sitiek a termocitlivých kotúčikov

Predaj sitiek pre stanovenie stupňa mletia podľa Schoppera - Rieklera.

Predaj termocitlivých kotúčkov 112/54/12 a 75/54/12 (šírka kotučika, priemer, priemer dutinky)

Zodpovedný pracovník Wiech Zdenek 
Tel.: + 421 7 59418 605 

sekretariat.lti@vupc.sk

 

3. Kruhové porovnávacie merania

Presnosť merania na vybraných prístrojoch VÚPC je overovaná kruhovými porovnávacími meraniami s renomovanými zahraničnými laboratóriami, ako sú STFI a STORA vo Švédsku, PIRA v Anglicku a PTS v Nemecku. Na základe týchto výsledkov laboratóriá VÚPC robia kruhové porovnávacie merania pre tuzemské laboratóriá, ktoré túto službu využívajú pri získavaní certifikátu systému riadenia kvality ISO 9000. Po prebratí týchto úloh CEPI-CTS (CEPI Comparative Testing Service) naše laboratóriá budú poskytovať tieto služby pre V4.

Skúšky fyzikálno - mechanických vlastností naviazané na zahraničné laboratóriá:

Priame overenie nasledovných prístrojov a zariadení fyzikálnymi metódami :

Prístroje na meranie belosti, nakalibrované horeuvedenými postupmi, sú napojené na medzinárodné autorizované pracovisko ISO (podľa normy ISO 2469).

Ponúkame Vám naviazanie merania uvedených veličín pomocou porovnávacích meraní na prístroje Centrálnych laboratórií VÚPC a tým si zabezpečiť kontrolu správnosti merania Vašich prístrojov.

Zodpovedný pracovník : Ing. Elena Opálená
Tel.: + 421 7 59418 608
Tel.: + 421 7 59418 627
Fax : + 421 7 5477 6537

opalena@vupc.sk