-
-
-

 

Projekty realizované na základe schválených a poskytnutých stimulov na výskum a vývoj:

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

2013

Výskum možností integrácie výroby bioetanolu prvej generácie na báze kukurice a druhej generácie na báze celulózy zo slamy, kukuričného kôrovia a krátkych vlákien zo spracovania zberového papiera. Projekt aplikovaného výskumu

Dátum ukončenia: 30.10.2016

CD-2013-14486/39498:1-11

Ing. Gigac, PhD.

 

Russ, A.- Fišerová, M.- Letko, M.- Opálená, E. Effect of steam explosion temperature on wheat straw enzymatic hydrolysis. Wood Research. Vol. 61, no.1 (2016), 65-74. 

Brezániová, Z. - Fišerová, M. - Stankovská, M. - Gigac, J. - Opálená, E.- Puškelová, J. Effect of prehydrolysis on enzymatic hydrolysis of two-stage pretreated wheat straw. Wood Research. Vol. 61, no.5 (2016), 697-708.

Gigac, J.- Fišerová, M.- Stankovská, M.- Pažitný, A. Enzymatic hydrolysis of extruded wheat straw with addition of sodium hydroxide and calcium hydroxide. Wood Research. Vol.62, no.6 (2017), 919-930.

 

Dôležitosť výstupu v národnom kontexte: Príprava fermentačne nezávadného hydrolyzátu s vysokým výťažkom monosacharidov.

 

 

Prezentácia projektu (2009-2012)

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

2009

Interakcie kvapalín s povrchom papiera, Projekt základného výskumu

Dátum ukončenia: 30.11.2012

CD-2009-36918/39542-1:11

Ing. Gigac, PhD.

 

Ciele projektu: Cieľom projektu je rozšírenie pracoviska VÚPC, a.s. o Sekciu výskumu a transferu sofistikovaných technológií využitia obnoviteľných surovín. Základný výskum štruktúry a vlastností vlákien a vláknitej siete, vplyvu chemických a fyzikálnych vlastností papiera na jeho interakciu s prostriedkami na báze suspenzií a roztokov polymérov pri povrchovom zušľachťovaní bude realizovaný v novom Laboratóriu fyzikálno-machanických a optických vlastností. Cieľom je tiaž vytvorenie troch nových pracovných miest. Zabezpečenie systematického výskumu a získanie nových teoretických poznatkov v oblasti špeciálnych, povrchovo zušľachtených papierov z hľadiska hodnotenia tlačových, bariérových, fyzikálnych a optických vlastností s možnosťou ich využitia pri modelovaní nových kompozícií a technologických postupov zušľachťovania. Cieľom projektu je ďalej výskum interakcií kvapalín s povrchom papiera tak pri zušľachťovaní papiera technickými kvapalinami a suspenziami ako aj pri reakcii povrchu papiera pri potlači alebo pri použití papiera kde dochádza k interakcii vodných pár s povrchom papiera. Nové teoretické poznatky využiť pri príprave projektov aplikovaného výskumu a štúdii technickej realizovateľnosti pre zavedenie výroby papierenských produktov s vysokou pridanou hodnotou a vysokým exportným potenciálom, ktoré v súčasnosti absentujú na slovenskom trhu.

Výstupy z projektu: 

ADF - vedecká práca v domácom nekarentovanom časopise:
Stankovská, M., Gigac, J., Kasajová M. (2011): The interactions between offset papers and liquids. Wood Research. 56(3):363-370. (ISSN 1336-4561).
Publikácia má význam pre rozširovanie poznatkov v oblasti dynamiky zmáčania, kapilárnej penetrácie a povrchovej drsnosti poréznych materiálov.

ADC – vedecká práca v zahraničnom karentovanom časopise:
Kasajová, M., Gigac, J. (2012): Influence of surface topography coated paper on mottling. (v recenzii Nordic Pulp Paper Res. J., ISSN-0283-2631).
Význam v oblasti papierenskej výroby a polygrafie.

ADC – vedecká práca v zahraničnom karentovanom časopise: Gigac. J. - Kasajová, M. - Maholányiová, M. - Stankovská, M. -  Letko, M. Prediction of surface structure of coated paper and of ink setting time by infrared spectroscopy. Nordic Pulp Paper Research Journal Vol.28 no. 2 (2013), p. 274-282.*
* Význam v oblasti papierenskej výroby a polygrafie.

ADC – vedecká práca v zahraničnom karentovanom časopise:
Gigac. J. - Kasajová, M. - Stankovská, M. The influence of paper surface energy on multicolor offset print mottling.  Tappi J. Vol.13 no. 2 (2014), p. 55-64. (ISSN-0734-1415).
Význam v oblasti papierenskej výroby a polygrafie.

ADC - Kasajová, M. - Gigac. J. Comparison of print mottle and surface topography testing methods. Nordic Pulp Paper Research Journal Vol.28 no. 3 (2013), p. 443-449.

ADF - Stankovská, M. - Gigac, J. - Kasajová, M. - Fišerová, M. Použitie ultrazvukovej metódy pri  hodnotení povrchových a permeabilitných vlastností papiera, Papír a celulóza. Vol. 67, no. 6 (2012), p. 180-184.

BDE-odborná práca v zahraničnom nekarentovanom časopise:
Kasajová, M., Gigac, J. (2012): Hodnocení mottlingu v ofsetovém tisku on-line a off-line metodou. Svět tisku (7-8): 36-38. (ISSN-1212-4141).
Publikácia má význam v oblasti skúšobníctva papierenských a polygrafických produktov.

BDE-odborná práca v zahraničnom nekarentovanom časopise:
Stankovská, M., Gigac, J., Kasajová, M. (2012): Using of ultrasound method for evaluation of surface and permeability paper properties. Papir a celulóza 67(6): 180-183. (ISSN-0031-1421).
Publikácia má význam pre rozširovanie poznatkov v oblasti kapilárnej penetrácie a poréznych materiálov.

BEF-odborná práca v domácom nerecenzovanom zborníku:
Gigac, J., Fišerová, M., Stankovská, M., Michalic, M. Kasajová, M.: Hodnotenie povrchu a potlačiteľnosti ofsetových papierov. Zborník prednášok odborného semináru „Polygrafia Academica 2010“, s. 41-46, STU Bratislava.
Publikácia má význam v oblasti kvalitatívnych kritérií u výrobcov papiera a v tlačiarenskej praxi.

BEF-odborná práca v domácom nerecenzovanom zborníku:
Stankovská, M., Kasajová, M. Gigac, J.: Charakterizácia papierov zmáčaním a dynamikou penetrácie kvapalín. IX. medzinárodné symposium Vybrané procesy pri spracovaní dreva.  Prednáška 7.-9. Septembra 2011, Štúrovo.
Publikácia má význam pre výrobcov papiera, obalársky priemysel a tlačiarenskú prax.

BEC-odborná práca v zahraničnom nerecenzovanom zborníku:
Gigac, J., Fišerová, M., Kasajová, M., Stankovská, Maholányiová, M.: Použitie NIR spektroskopie pri hodnotení a predikcii užitných vlasností papiera. Odborný seminár Molekulová spektroskopia. Prednáška 10.-12. októbra 2011, Seč, Česká republika.
Publikácia má význam pre výrobcov papiera, obalársky priemysel a tlačiarenskú prax.

BEC-odborná práca v zahraničnom nerecenzovanom zborníku:
Gigac, J., Fišerová, M., Kasajová, M., Maholányiová, M. (2012): Inovatívne metódy merania vlastností papiera. Odborný seminár “Obaly ze skladačkových a vlnitých lepenek”, 4.-5.4.2012, Boskovice, ČR.
Publikácia má význam pre papierenský, obalársky a polygrafický priemysel.

BEC-odborná práca v zahraničnom nerecenzovanom zborníku:
Gigac, J., Fišerová, M., Kasajová,M., Letko, M., Maholányiová, M. (2012): Mikrotopografia, pórovitosť, povrchová energia a potlačiteľnosť papiera. Odborný seminár AKZO Nobel, 3.-4.5. 2012, Karlštejn, ČR.
Publikácia má význam pre papierenský, obalársky a polygrafický priemysel.

GAI- výskumná priebežná správa
Gigac, J., Fišerová, M.: Špecifikácia metód, pracovných postupov a laboratórnych prístrojov pre modelovanie a štúdium dynamiky zmáčania a penetrácie kvapalín v procesoch povrchového zušľachťovania, natierania a tlače papiera. Výskumná správa VS 3153, VÚPC Bratislava, 2009.
Gigac, J., Fišerová, M., Stankovská, M., Michalic, M. Kasajová, M.: Parametre vplývajúce na rýchlosť penetrácie a výskum techník povrchového zušľachťovania. Výskumná správa, VS 3167, VÚPC 2010.
Gigac, J., Fišerová, M., Stankovská, M., Michalic, M. Kasajová, M. a Maholányiová, M.: Zušľachťovacie procesy a povrchové vlastnosti tlačových a bariérových papierov. Výskumná správa, VS 3168, VÚPC 2010.
Gigac, J., Fišerová, M., Stankovská, M., Michalic, M. Kasajová, M.: Tlačová skúška nenatieraných bezdrevných ofsetových papierov. Výskumná správa, VS 3169, VÚPC 2010.
Gigac, J., Fišerová, M., Kasajová, M., Stankovská, M., Michalic, M., Maholányiová, M., Letko, M.: Zušľachťovacie procesy a povrchové vlastnosti tlačových a bariérových papierov, časť 2. Výskumná správa, VS 3189, VÚPC 2011.
Gigac, J., Fišerová, M., Kasajová, M., Stankovská, M., Michalic, M., Maholányiová, M., Letko, M.: Mottling a zasychanie viacfarebnej ofsetovej tlače natieraných papierov. Výskumná správa, VS 3190, VÚPC 2011.
Gigac, J., Fišerová, M., Kasajová, M., Stankovská, Maholányiová, M., Letko, M.: Štúdium dynamiky penetrácie kvapalín a vzťah procesných a kvalitatívnych parametrov. Výskumná správa, VS 3196, VÚPC 2012.

Dôležitosť výstupov v národnom kontexte: Návrh nových druhov špeciálnych papierov s vysokou pridanou hodnotou a nové hodnotiace metódy interakcie kvapalín a tlačových farieb s povrchom papiera.

Dôležitosť výstupov v medzinárodnom kontexte: Inovácie technológie výroby grafických a baliacich papierov.

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

2009

Konverzia technológie výroby flutingu v Smurfit Kappa Štúrovo,

Projekt aplikovaného výskumu

Dátum ukončenia: 30.11.2012

CD-2009-36918/39542-1:11

Ing. Fišerová, PhD.

 

Ciele projektu: Hlavný akcionár Smurfit Kappa Štúrovo Group dňa 1.10.2009 nečakane oznámil zastavenie výroby Semi Chem flutingu koncom marca 2010. Toto rozhodnutie bude mať mimoriadne negatívny vplyv na zamestnanosť v regióne. Hlavným cieľom projektu aplikovaného výskumu je vytvoriť tím zo špičkových výskumných pracovníkov v oblasti výroby celulózy a papiera a z technických a riadiacich pracovníkov Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. prostredníctvom svojho štatutára- Reinharda Rudolfa Reitera, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva deklaroval eminentný záujem spolupracovať s riešiteľom, spolufinancovať projekt a implementovať realizačné výstupy projektu- ako to vyplýva z priloženého listu Reinharda Rudolfa Reitera, gen. riaditeľa a predsedu predstavenstva, adresovaného štatutárnemu zástupcovi Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s.- riešiteľského pracoviska navrhujúceho projekt aplikovaného výskumu. Ďalším cieľom projektu je rozšírenie pracoviska VÚPC, a.s. Bratislava o Sekciu výskumu a transferu sofistikovaných technológií využitia obnoviteľných surovín, do ktorej plánujeme prijať vy prípade úspešnosti žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj 6 nových výskumných pracovníkov v oblasti aplikovaného výskumu a transferu výsledkov výskumu do praxe.

Čiastočné výstupy z projektu: Technológia-  Zhodnotil sa existujúci stav techno-lógie, prvé možnosti konverzie starej technológie v oblasti tlačových papierov a bude pokračovať výberom optimálnej alternatívnej technológie, nahradzujúcej súčasnú. Papier- V rámci riešenia projektu sa zhodnotil existujúci stav technológie a určili sa nové papierenské produkty v oblasti tlačových papierov. Izolačná doska- Zhodnotil sa existujúci stav technológie, trendy na trhu a otestovali sa prvé izolačné dosky obsahujúce polobuničinu, dosiahli sa objemové hmotnosti 250 kg/m3.Softvér- Riešenie etapy je v počiatočnom štádiu, zhodnotil sa existujúci stav technológie zdrojov tepla, vývoj softvéru je plánovaný na rok 2012. Priebežná správa (2x), podrobná priebežná správa (2x).

 

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

2009

Interakcie kvapalín s povrchom papiera, Projekt základného výskumu

Dátum ukončenia: 30.11.2012

CD-2009-36918/39542-1:11

Ing. Gigac, PhD.

 

Ciele projektu: Cieľom projektu je rozšírenie pracoviska VÚPC, a.s. o Sekciu výskumu a transferu sofistikovaných technológií využitia obnoviteľných surovín. Základný výskum štruktúry a vlastností vlákien a vláknitej siete, vplyvu chemických a fyzikálnych vlastností papiera na jeho interakciu s prostriedkami na báze suspenzií a roztokov polymérov pri povrchovom zušľachťovaní bude realizovaný v novom Laboratóriu fyzikálno-machanických a optických vlastností. Cieľom je tiaž vytvorenie troch nových pracovných miest. Zabezpečenie systematického výskumu a získanie nových teoretických poznatkov v oblasti špeciálnych, povrchovo zušľachtených papierov z hľadiska hodnotenia tlačových, bariérových, fyzikálnych a optických vlastností s možnosťou ich využitia pri modelovaní nových kompozícií a technologických postupov zušľachťovania. Cieľom projektu je ďalej výskum interakcií kvapalín s povrchom papiera tak pri zušľachťovaní papiera technickými kvapalinami a suspenziami ako aj pri reakcii povrchu papiera pri potlači alebo pri použití papiera kde dochádza k interakcii vodných pár s povrchom papiera. Nové teoretické poznatky využiť pri príprave projektov aplikovaného výskumu a štúdii technickej realizovateľnosti pre zavedenie výroby papierenských produktov s vysokou pridanou hodnotou a vysokým exportným potenciálom, ktoré v súčasnosti absentujú na slovenskom trhu.

Čiastočné výstupy z projektu: Metóda povrchového zušľachtenia-.Bola odskúšaná metóda hodnotenia dynamiky zmáčania a penetrácie kvapalín. Vyšpecifikovali sa prístroje a ich technické parametre pre výskum povrchového zušľachťovania. Stanovili sa základné podmienky pre dispergáciu pigmentov, prípravu náterových farieb a natieranie.Rozšírenie teoretických poznatkov v oblasti bariérových papierov (2x), Publikácie v typoch ADF (1x), AEF (1x), GHI (4x).

 

Od

Názov
Projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný

riešiteľ

2009

Konverzia technológie výroby flutingu v Smurfit Kappa Štúrovo,

Projekt aplikovaného výskumu

Dátum ukončenia: 30.11.2012

CD-2009-36918/39542-1:11

Ing. Fišerová, PhD.

 

Ciele projektu: Hlavný akcionár Smurfit Kappa Štúrovo Group dňa 1.10.2009 nečakane oznámil zastavenie výroby Semi Chem flutingu koncom marca 2010. Toto rozhodnutie bude mať mimoriadne negatívny vplyv na zamestnanosť v regióne. Hlavným cieľom projektu aplikovaného výskumu je vytvoriť tím zo špičkových výskumných pracovníkov v oblasti výroby celulózy a papiera a z technických a riadiacich pracovníkov Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. prostredníctvom svojho štatutára- Reinharda Rudolfa Reitera, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva deklaroval eminentný záujem spolupracovať s riešiteľom, spolufinancovať projekt a implementovať realizačné výstupy projektu- ako to vyplýva z priloženého listu Reinharda Rudolfa Reitera, gen. riaditeľa a predsedu predstavenstva, adresovaného štatutárnemu zástupcovi Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s.- riešiteľského pracoviska navrhujúceho projekt aplikovaného výskumu. Ďalším cieľom projektu je rozšírenie pracoviska VÚPC, a.s. Bratislava o Sekciu výskumu a transferu sofistikovaných technológií využitia obnoviteľných surovín, do ktorej plánujeme prijať vy prípade úspešnosti žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj 6 nových výskumných pracovníkov v oblasti aplikovaného výskumu a transferu výsledkov výskumu do praxe.

Čiastočné výstupy z projektu: Technológia-  Zhodnotil sa existujúci stav techno-lógie, prvé možnosti konverzie starej technológie v oblasti tlačových papierov a bude pokračovať výberom optimálnej alternatívnej technológie, nahradzujúcej súčasnú. Papier- V rámci riešenia projektu sa zhodnotil existujúci stav technológie a určili sa nové papierenské produkty v oblasti tlačových papierov. Izolačná doska- Zhodnotil sa existujúci stav technológie, trendy na trhu a otestovali sa prvé izolačné dosky obsahujúce polobuničinu, dosiahli sa objemové hmotnosti 250 kg/m3.Softvér- Riešenie etapy je v počiatočnom štádiu, zhodnotil sa existujúci stav technológie zdrojov tepla, vývoj softvéru je plánovaný na rok 2012. Priebežná správa (2x), podrobná priebežná správa (2x).

 

 

Od

Názov Projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný

riešiteľ

2009

Zvýšenie úžitkovej hodnoty lepidiel a lepiacich zmesí pre drevopriemysel a celulózo-papierenský priemysel inkorporáciou nanočastíc

Štúdia technickej realizovateľnosti

Dátum ukončenia: 31.12.2010

CD-2009-36918/39542-1:11

Ing. Vojta

 

Ciele projektu: Získanie relevantných podkladov pre praktické využitie nanočastíc v oblasti formulácií lepidiel /lepiacich zmesí/ pre lepenie lignocelulózových materiálov navzájom ako aj s nedrevenými materiálmi, nasmerované pre využitie v stavebníctve/ lepené lamelové nosníky LLD s vláknovou výstužou z vysokopevnostných vlákien, drevostavby/, vo výrobe špeciálnych vrstevných obalových materiálov a vlastných obalov. Ďalším cieľom je vytipovanie druhov komerčne dostupných nanočastíc, vhodných pre modifikáciu úžitkových vlastností lepidiel /lepiacich zmesí/   inkorporovaním efektívnych druhov nanočastíc do modelových komerčných produktov /lepidiel/. Kvantifikovať prejavy účinku množstva vybratých nanočastíc v polymérnych matriciach lepidiel a vyhodnotiť podľa príslušných technických noriem EN, STN a metodík a postupov organizácie. Výsledky riešenia štúdie využiť pre vypracovanie nasledovného projektu aplikovaného výskumu.

Výstupy z projektu:Formulácia dvoch alternatív komerčných lepidiel, modifikované nanočasticami DVLX 13/87 a DVLX 23/77. Formulácia troch alternatív kvapalných koncentrátov nanočastíc s aplikovanými nanočasticami: TT 600, BaSO4 a OX 50. Nové poznatky o podstate javov a porovnateľných faktov bez konkrétnej aplikácie (1x), Nové poznatky orientované na špecifický cieľ alebo úlohu z praxe rozvinuté do následne aplikovateľnej prípadne funkčnej podoby (1x). Vytvorenie nových materiálov, výrobkov a zariadení alebo podstatné zdokonalenie (inovácia) tých, ktoré sa už používajú (5x), vytvorenie nových procesov, technologických postupov, systémov a služieb  (vrátane software) alebo podstatné zdokonalenie (inovácia) tých, ktoré sa už používajú (2x). Aplikované výsledky- formulácie nanočasticami modifikovaných lepidiel (5x).