-
-
-

Výskumný ústav papiera a celulózy,a.s. /VÚPC,a.s./

 

 

VÚPC,a.s. v Bratislave bol založený v roku 1947. Jeho hlavným cieľom bolo podporiť rozvoj celulózo- papierenského priemyslu v Československu. Počas svojho pôsobenia sa podieľal na príprave a realizácii rozvojových akcií slovenského a českého priemyslu celulózy a papiera. Hlavné zameranie činnosti VUPC boli vždy sústredené najmä na technologický výskum a vývoj, jeho priemyselnú aplikáciu na technickú pomoc celulózkam, papierňam a spracovateľským podnikom, na zvyšovanie kvalifikácie papierenských odborníkov a na spracovanie a rozširovanie odborných a ekonomických informácií. Výskumný ústav prešiel viacerými organizačnými zmenami od výskumnej organizácie výrobno-hospodárskej jednotky Slovcepa, cez právnu formu štátneho podniku až po akciovú spoločnosť, ktorou je v súčasnosti. Prístrojové vybavenie a poloprevádzkové zariadenia ústavu sú na vysokej úrovni. Spolu s odbornými znalosťami a schopnosťami pracovníkov to prispelo k tomu, že výsledky prác ústavu uspokojili v priebehu desaťročí jeho pôsobenia mnohých domácich aj zahraničných zákazníkov. Za výsledky svojej práce bol ústav a jeho pracovníci ocenení mnohými uznaniami na domácej I medzinárodnej úrovni. Členstvá ústavu a jeho pracovníkov v medzinárodných nevládnych organizáciách (CEPI, EUCEPA, TAPPI, CPPA, FEFCO a.i.) prispievajú k získavaniu najnovších vedeckých a technických poznatkov ako aj k medzinárodnému prezentovaniu výsledkov vlastných prác.