-
-
-

Knižnica VÚPC, a.s.

Knižnica VÚPC je špecializovaná technická knižnica zameraná na problematiku spracovania drevnej hmoty a celulózopapierenský priemysel. Informačný fond knižnice sa tvorí od založenia ústavu  (1947) a obsahuje  tematicky aj časovo veľmi rozsiahly originálny informačný materiál, vrátane niekoľkých historických publikácií (napr. z roku 1891).

Informačný fond  obsahuje viac ako 20 000 knižných jednotiek, konferenčných materiálov, špeciálnych dokumentov a 64 druhov zahraničných a domácich odborných časopisov. Priebežne sa uskutočňuje akvizícia nových odborných materiálov a doplňuje sa  informačný fond o aktuálne informácie.

Informačné stredisko pri knižnici VÚPC buduje od roku 1989 vlastnú bázu dát ADIS CELPA, ktorá obsahuje viac ako 52 000 záznamov a slúži hlavne pri tvorbe rešeršných podkladov výskumných a vývojových úloh  a projektov.

V rámci edičných aktivít informačné stredisko  vydáva

- mesačník Rýchle informácie obsahuje najnovšie informácie o investičnom
               a technickom rozvoji, informácie o spoločnostiach a firmách SR a ČR  a o  
               ich domácich a zahraničných partneroch. Obsahom sú aj prehľady
               o odborných akciách plánovaných  doma a v zahraničí

- týždenník Expresné ekonomické informácie obsahuje rozbory situácie na trhu
               v okolitých európskych krajinách a aktuálne cenové informácie vybraných
               druhov sortimentov, ako sú vlákniny, zberové papiere, grafické papiere,
               tlačové papiere, obalové papiere, kartóny a lepenky a špeciálne papiere

Informačné stredisko zbiera a poskytuje informácie o našich a zahraničných firmách z oblasti celulózopapierenského priemyslu  a spracovania drevnej hmoty.

Priebežne sa informačný fond digitalizuje. Staršie, vybrané informačné zdroje (knihy, časopisy, výskumné správy) sú uložené v e-knižnici a sú prísupné prostredníctvom počítačovej internej siete.