-
-
-

ÚSEK VÝSKUMU VLÁKNIN

 

Poskytuje nasledovné služby :

 1. Výroba buničín
 2. Bielenie buničín;
 3. Regenerácia chemikálií, energetika
 4. Životné prostredie
 5. Chemické a systémové inžinierstvo
 6. Bielenie odfarbeného zberového papier

 

Výroba buničín

Výskum a vývoj v oblasti technológie výroby buničín je zameraný na úsporu surovín, chemikálií, energií a znižovanie zaťaženia životného prostredia pri ich výrobe :

 1. Výskum a vývoj nových varných postupov
 2. Využitie aditív (AQ, povrchovoaktívne látky a pod.) pri konvenčnej a modifikovanej sulfátovej várke
 3. Modelovanie klasických alkalických (nátron, sulfát) a sulfitových (kyslý, neutrálny a alkalický) varných postupov
 4. Modelovanie modifikovaných alkalických delignifikačných procesov (RDH, WLI, Superbatch, Enerbatch, ITC )
 5. Modelovanie dvojstupňových varných postupov
 6. Spracovanie netradičných surovín (bambus, slama, ľan a pod.)
 7. Optimálne využitie menejhodnotných drevných surovín

Zodpovedný pracovník :

Ing. Jozef Balberčák
Mobil : +421911 728 604
balbercak@vupc.sk

 

Bielenie buničín

Výskum a vývoj technológie bielenia buničín je zameraný na dosiahnutie ekologických limitov v súlade s legislatívnymi požiadavkami v ukazovateľoch CHSK, TOC, BSK, farby a AOX v odpadových vodách a OX v buničinách s ohľadom na minimalizáciu celkových výrobných nákladov :

 1. Výskum a optimalizácia podmienok jednotlivých bieliacich stupňov (O, EO, EOP, P, Z, Q, X, D, DC, E)
 2. Vývoj a optimalizácia ECF postupov bielenia
 3. Vývoj a optimalizácia TCF postupov bielenia
 4. Vplyv recyklácie odpadových vôd na spotrebu bieliacich chemikálií
 5. Zníženie spotreby bieliacich chemikálií s využitím biostupňa
 6. Zlepšenie bieliteľnosti buničín s použitím aditív na báze povrchovoaktívnych látok pri kyslíkovej delignifikácií

Zodpovedný pracovník :

Ing. Mária Fišerová, PhD.
Mobil : +421 911 728 603
fiserova@vupc.sk

 

Regenerácia chemikálií, energetika

V oblasti regenerácie chemikálií v rámci rôznych technologických postupov výroby buničín sa sústreďuje pozornosť na :

 1. Zahusťovanie výluhov a hodnotenie práce odparky
 2. Účinnosť kaustifikácie
 3. Spaľovanie výluhov
 4. Energetiku
 5. Straty chemikálií v regeneračnom systéme
 6. Sledovanie neprocesových prvkov
 7. Inkrustáciu zariadení
 8. Bezpečnosť prevádzky

Zodpovedný pracovník :

Ing. Štefan Boháček, PhD.

Mobil : +421 903 715 865
bohacek@vupc.sk

 

Životné prostredie

Výskum v oblasti životného prostredia je zameraný na dosiahnutie predpísaných ekologických limitov v oblasti odpadových vôd, plynných emisií a na znižovanie tvorby tuhých odpadov ako aj zvýšenia stupňa ich zhodnotenia :

 1. Monitoring odpadových vôd.
 2. Bilancia kanalizačných systémov, charakterizácia jednotlivých prúdov z hľadiska prietoku, CHSK, BSK, NL, RL, obsahu ťažkých kovov, AOX, TOC, NEL, tenzidov, fenolov, formaldehydu a ďalších látok podľa požiadaviek objednávateľa
 3. Prieskum vodného hospodárstva
 4. Vypracovanie návrhov na čistenie odpadových vôd
 5. Intenzifikácia čistiarní odpadových vôd
 6. Využitie kalov z čistenia odpadových vôd a spracovania zberového papiera
 7. Likvidácia plynných exhalátov

Zodpovedný pracovník :

Ing. Mária Fišerová, PhD.

Mobil : +421 911 728 6037
fiserova@vupc.sk

 

Chemické a systémové inžinierstvo

Chemické a systémové inžinierstvo v technologických procesoch výroby buničín je zamerané na :

 1. Modelovanie a systémovú analýzu procesu výroby buničiny
 2. Modelovanie a systémovú analýzu dielčích procesov pri výrobe buničiny - varenie, pranie, kyslíková delignifikácia, bielenie, odparka, regeneračný kotol, kaustifikácia a regenerácia vápna
 3. Bilanciu výroby buničiny (vrátane dielčích technologických procesov) na základe prevádzkových údajov
 4. Simuláciu zmien v technologických procesoch a overovanie ich vplyvu na proces výroby buničiny ako aj životné prostredie
 5. Analýzu technologického procesu buničiny z hľadiska spotrieb chemikálií, palív, výroby a spotreby energie
 6. Komplexné merania a analýzu existujúcich technologických a energetických systémov
 7. Optimalizáciu jednotlivých procesov ako aj celej výrobnej technológie
 8. Vyhodnotenie návratnosti investícií vložených do modifikácie jednotlivých procesov ako aj do celej výrobnej technológie

Zodpovedný pracovník :

Ing. Štefan Boháček, PhD.

Tel. : +421 7 59418601, Mobil : 0901 715865
Fax : +421 7 54776537
bohacek@vupc.sk

 

Bielenie odfarbeného zberového papiera

Výskum a vývoj technológie bielenia odfarbeného zberového papiera je zameraný na dosiahnutie požadovaných kvalitatívnych parametrov z hľadiska jeho využitia pri výrobe rôznych druhov papierov ako aj dosiahnutie ekologických limitov v súlade s legislatívnymi požiadavkami s ohľadom na minimalizáciu celkových výrobných nákladov :

 1. Výskum a optimalizácia podmienok jednotlivých bieliacich stupňov (P, FAS, Y, O, EO, EOP)
 2. Vývoj a optimalizácia postupov bielenia

Zodpovedný pracovník :

Ing. Mária Fišerová, PhD.

Tel. : +421 7 59418603, Mobil : 0901 710723
Fax : +421 7 54776537
fiserova@vupc.sk