-
-
-

 

Výzva na predkladanie ponúk

(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.)

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

IČO: 31380051

DIČ: 31380051/603

IČ DPH: SK2020346449

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Boháček, PhD.

Kontaktná osoba: letko@vupc.sk

Tel.: +421 (0)2 59418644

Fax: +421 (0)2 54776537

 

2. Predmet zákazky: Zakúpenie laboratórneho reaktora na hydrolýzu predspracovanej biomasy

 

3. Špecifikácia predmetu zákazky:

 

Funkcia: Hydrolýza  lignocelulózových surovín (kukuričné kôrovie, zberový papier a pod.)

Technická špecifikácia:

Miešaná nádoba s vekom a výpustom, s ohrevom a chladením, s trojplášťovou konštrukciou s izoláciou,  s izolovaným dvojitým dnom a dvomi tlakovými duplikátormi, duplikátor v dne určený na ohrev a v stene určený na chladenie.

Technické vlastnosti             jednotka         minimum         maximum        presná hodnota

objem                                                 L                                                                    100

koncentrácia spracovávanej

vodnej suspenzie biomasy                %                                             15                  30

pracovná teplota                                oC                                           30                  60 (90?)

elektrický ohrev                                kW                                                                9

rozsah pH                                                                                           3                  12

guľový výpustný ventil                     mm                                                               80

výška výpustného ventilu od zeme:  cm                                                                80

 

miešanie: mechanické, kotvové s teflónovými stierkami  + predpríprava na tangenciálne miešanie čerpadlom

veko ploché, otvárateľné

stričky s čerpadlom pre čistenie vnútorného povrchu roztokom hydroxidu sodného

 

regulácia pracovnej teploty (ohrevom, chladením)  s presnosťou ±1 oC

regulácia pH pomocou dávkovacích čerpadiel na lúh a kyselinu

indikácia a časový zápis pracovnej teploty a  pH

riadenie: PC s dotykovou obrazovkou

Materiál reaktora odolný voči kyselinám a zásadám

 

Osobitné požiadavky na plnenie

vrátane dodávky na miesto plnenia

vrátane zaškolenia obsluhy (max. dvoch osôb)

 

4. Cena a spôsob určenia ceny:

Ide o zákazku na dodanie tovaru v cene podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v štruktúre: jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a cena vrátane DPH.

 

5. Miesto a termín dodania zariadenia: Výskumný ústav papiera a celulózy, do 90 dní od podpísania zmluvy.

 

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na posúdenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, ktorá zároveň spĺňa všetky požiadavky funkčnosti, požadované parametre reaktora a materiál.

7. Vyhradzujeme si právo neakceptovať žiadnu ponuku.

8. Dátum zverejnenia výzvy 17.8.2015.

 

 

                                                                       Ing. Štefan Boháček, PhD.

                                                                                              predseda predstavenstva  
 
 

 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                  Výzva na predkladanie ponúk

 

(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.)

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

IČO: 31380051

DIČ: 31380051/603

IČ DPH: SK2020346449

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Boháček, PhD.

Kontaktná osoba: letko@vupc.sk

Tel.: +421 (0)2 59418644

Fax: +421 (0)2 54776537

 

2. Predmet zákazky: Zakúpenie laboratórneho reaktora na fermentáciu hydrolyzovanej biomasy

 

3. Špecifikácia predmetu zákazky:

 

Funkcia: Fermentáica  lignocelulózových surovín (kukuričné kôrovie, zberový papier a pod.)

Technická špecifikácia

Miešaná nádoba s vekom a výpustom, s ohrevom a chladením, s trojplášťovou konštrukciou s izoláciou,  s izolovaným dvojitým dnom a dvomi tlakovými duplikátormi, duplikátor v dne určený na ohrev a v stene určený na chladenie.

Technické vlastnosti             jednotka         minimum         maximum        presná hodnota

objem                                                 L                                                              100

koncentrácia spracovávanej

vodnej suspenzie biomasy                %                                          15                  30

pracovná teplota                                oC                                        30                  60 (90?)

elektrický ohrev                                kW                                                             9

rozsah pH                                                                                        3                  12

guľový výpustný ventil                     mm                                                           80

výška výpustného ventilu od zeme:  cm                                                             80

miešanie: mechanické, kotvové s teflónovými stierkami  + predpríprava na tangenciálne miešanie čerpadlom

veko ploché, otvárateľné

stričky s čerpadlom pre čistenie vnútorného povrchu roztokom hydroxidu sodného

regulácia pracovnej teploty (ohrevom, chladením)  s presnosťou ±1 oC

regulácia pH pomocou dávkovacích čerpadiel na lúh a kyselinu

indikácia a časový zápis pracovnej teploty a  pH

riadenie: PC s dotykovou obrazovkou

Materiál reaktora odolný voči kyselinám a zásadám

 

Osobitné požiadavky na plnenie

vrátane dodávky na miesto plnenia

vrátane zaškolenia obsluhy (max. dvoch osôb)

 

4. Cena a spôsob určenia ceny:

Ide o zákazku na dodanie tovaru v cene podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v štruktúre: jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a cena vrátane DPH.

 

5. Miesto a termín dodania zariadenia: Výskumný ústav papiera a celulózy, do 90 dní od podpísania zmluvy.

 

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na posúdenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, ktorá zároveň spĺňa všetky požiadavky funkčnosti, požadované parametre reaktora a materiál.

7. Vyhradzujeme si právo neakceptovať žiadnu ponuku.

8. Dátum zverejnenia výzvy 17.8.2015.

 
 

                                                           Ing. Štefan Boháček, PhD.

                                                           predseda predstavenstva  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                        Výzva na predkladanie ponúk

 

(zákazka podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.)

 

1.   Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

IČO: 31380051

DIČ: 31380051/603

IČ DPH: SK2020346449

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Boháček, PhD.

Kontaktná osoba: letko@vupc.sk

Tel.: +421 (0)2 59418644

Fax: +421 (0)2 54776537

 

2. Predmet zákazky: Zakúpenie laboratórneho extrudéra na predspracovanie biomasy

 

3. Špecifikácia predmetu zákazky: Reaktor na predspracovanie biomasy pomocou vysokotlakovej nasýtenej pary niekoľko sekúnd až minút, po ktorých dochádza k náhlemu zníženiu tlaku otvorením ventilu, čím dôjde k „vystreleniu“ obsahu reaktora do záchytnej nádrže a atmosferického tlaku. Materiál je vystavený explozívnej dekompresii.

 

Funkcia: Predspracovanie lignocelulózových surovín (kukuričné kôrovie, slama, zberový papier, krátke vlákna zo spracovania zberového papiera a pod.) parnou explóziou

Technická špecifikácia

Technické vlastnosti             jednotka         minimum         maximum        presná hodnota

kapacita                                             kg a.s./hod                  0,5

vnútorný priemer                               mm                             60

koncentrácia spracovávanej

vodnej suspenzie biomasy                %                                20                    80

pracovná teplota                                oC                               140                  230

pracovný tlak                                     MPa                            0,38                 2,4

kompresný pomer                                                                 2                      3

zdržná doba po dosiahnutí

 pracovnej teploty                              minúta                        2                      6

 

Regulácia zdržnej doby:                                                                   plynulá

Regulácia tlaku na výstupe z extrudéra:                                          plynulá

Regulácia teploty na výstupe z extrudéra:                                       plynulá

Otváranie výstupného ventilu:                      automatické pri nastavenom tlaku/teplote

Indikácia a časový zápis tlaku a teploty

Možnosť výmeny koncového ventila za dýzu

Materiál extrudéra odolný voči kyselinám a zásadám

Plnenie pomocou kónusovej násypky a podávacieho šneku

Vyprázdňovanie pomocou  cyklónu pre zachytávanie vystrelenej látky z extrudéra

 

Osobitné požiadavky na plnenie:

vrátane dodávky na miesto plnenia

vrátane zaškolenia obsluhy (max. dvoch osôb)

 

4. Cena a spôsob určenia ceny:

Ide o zákazku na dodanie tovaru v cene podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v štruktúre: jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a cena vrátane DPH.

 

5. Miesto a termín dodania zariadenia: Výskumný ústav papiera a celulózy, do 90 dní od podpísania zmluvy.

 

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na posúdenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, ktorá zároveň spĺňa všetky požiadavky funkčnosti, požadované parametre reaktora a materiál.

7. Vyhradzujeme si právo neakceptovať žiadnu ponuku.

8. Dátum zverejnenia výzvy 17.8.2015.

 

 

                                                           Ing. Štefan Boháček, PhD.

                                                              predseda predstavenstva  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva na predkladanie ponúk

(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

IČO: 31380051

DIČ: 31380051/603

IČ DPH: SK2020346449

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Boháček, PhD.

Kontaktná osoba: letko@vupc.sk

Tel.: +421 (0)2 59418644

Fax: +421 (0)2 54776537

2. Predmet zákazky: Zakúpenie laboratórnej teplovzdušnej trepačky s inkubátorom

3. Špecifikácia predmetu zákazky:

Zariadenie na enzymatickú hydrolýzu a posudzovanie dostupnosti lignocelulózových materiálov pre hydrolytické enzýmy pomocou farbív. Zariadenie vykonáva miešanie rôznych typov nádob upevnených na plošine v teplotne nastaviteľnej komore. Vstavaný ventilátor zabezpečuje rovnomernú distribúciu zohriateho vzduchu. Samotné programovanie teploty, rýchlosti a času je jednoduché s displejom, kde sa zobrazujú nastavené aj aktuálne hodnoty všetkých sledovaných parametrov. Vymeniteľné plošiny pre skúmavky a 250 ml erlenmeyerove banky. Digitálny časovač nastaviteľný až na 96 hodín. Hodnota nastaviteľnej frekvencie trepania minimálne do 250 RPM.  Maximálne nastaviteľná teplota minimálne 80 °C.

4. Cena a spôsob určenia ceny:

Ide o zákazku na dodanie tovaru v cene podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v štruktúre: jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a cena vrátane DPH.

5. Miesto a termín dodania zariadenia: Výskumný ústav papiera a celulózy, do 15. 7. 2014.

6. Ponuku doručte v lehote do: 31. 5. 2014 do 14,00 hod. v zalepenej obálke na adresu Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava s označením – NEOTVÁRAŤ – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE!

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na posúdenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, ktorá zároveň spĺňa všetky požiadavky funkčnosti, požadované parametre reaktora a materiál.

8. Vyhradzujeme si právo neakceptovať žiadnu ponuku.

  Ing. Štefan Boháček, PhD.

  predseda predstavenstva  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva na predkladanie ponúk

(zákazka podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

IČO: 31380051

DIČ: 2020346449

IČ DPH: SK2020346449

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Boháček, PhD.

Kontaktná osoba: letko@vupc.sk

Tel.: +421 (0)2 59418644

Fax: +421 (0)2 54776537

2. Predmet zákazky: Zakúpenie laboratórneho reaktora na predspracovanie biomasy parnou explóziou

3. Špecifikácia predmetu zákazky:

Reaktor na predspracovanie biomasy pomocou vysokotlakovej nasýtenej pary niekoľko sekúnd až minút, po ktorých dochádza k náhlemu zníženiu tlaku otvorením ventilu, čím dôjde k „vystreleniu“ obsahu reaktora do záchytnej nádrže a atmosferického tlaku. Materiál je vystavený explozívnej dekompresii. Maximálna využívaná teplota 260 °C (tlak 50 bar).  Maximálna kapacita laboratórneho reaktora je 2 litre. Reaktor musí mať možnosť vstupu pre vysokotlakovú paru a tiež vyvíjač vysokotlakej pary.

4. Cena a spôsob určenia ceny:

Ide o zákazku na dodanie tovaru v cene podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v štruktúre: jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a cena vrátane DPH.

5. Miesto a termín dodania zariadenia: Výskumný ústav papiera a celulózy, do 15. 5. 2014.

6. Ponuku doručte v lehote do: 28. 2. 2014 do 14,00 hod. v zalepenej obálke na adresu Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava s označením – NEOTVÁRAŤ – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE!

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na posúdenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, ktorá zároveň spĺňa všetky požiadavky funkčnosti, požadované parametre reaktora a materiál.

8. Vyhradzujeme si právo neakceptovať žiadnu ponuku.

     V Bratislave dňa 31.1.2014    Ing. Štefan Boháček, PhD

                                                    predseda predstavenstva  

----------------------------------------------------------------

 

Výzva na predkladanie ponúk

(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

IČO: 31380051

DIČ: 2020346449

IČ DPH: SK2020346449

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Boháček, PhD.

Kontaktná osoba: letko@vupc.sk

Tel.: +421 (0)2 59418644

Fax: +421 (0)2 54776537

2. Predmet zákazky: Zakúpenie laboratórneho tlakového, miešaného reaktora

3. Špecifikácia predmetu zákazky:

Miešaný tlakový reaktor na hydrolýzu lignocelulózových surovín. Materiál odolný voči alkáliám a kyselinám. Maximálna kapacita reaktora je 2 litre. Maximálne teploty v rozsahu 250 – 350 ° C. Maximálny tlak 100 barov.

4. Cena a spôsob určenia ceny:

Ide o zákazku na dodanie tovaru v cene podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v štruktúre: jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a cena vrátane DPH.

5. Miesto a termín dodania zariadenia: Výskumný ústav papiera a celulózy, do 15. 5. 2014.

6. Ponuku doručte v lehote do: 28. 2. 2014 do 14,00 hod. v zalepenej obálke na adresu Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava s označením – NEOTVÁRAŤ – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE!

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na posúdenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, ktorá zároveň spĺňa všetky požiadavky funkčnosti, požadované parametre reaktora a materiál.

8. Vyhradzujeme si právo neakceptovať žiadnu ponuku.

    V Bratislave dňa 31.1.2014    Ing. Štefan Boháček, PhD.

                                                    predseda predstavenstva  

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predkladanie ponúk

(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

IČO: 31380051

DIČ: 2020346449

IČ DPH: SK2020346449

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Boháček, PhD.

Kontaktná osoba: havlin@vupc.sk

Tel.: +421 (0)2 59418685

2. Predmet zákazky: Zakúpenie papiera color copy 90g/m2 (10500 listov cca. 4x ročne v roku 2014).

3. Cena a spôsob určenia ceny:

Ide o zákazku na dodanie tovaru v cene podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v štruktúre( splatnosť faktúry má byť 2 mesiace od dodania, cena musí zahŕňať dopravu): jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a cena vrátane DPH.

4. Miesto a termín dodania zariadenia: uvádzaná, tovar má byť dodaný do 24 hodín od oznámenia objednávky na tovar.

5. Ponuku doručte v lehote do: 3.3.2014

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na posúdenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, kvalita, servis ponúkaný k predmetom zákazky a ponúkané riešenia pri reklamácii zákaziek,  ktorá zároveň spĺňa všetky požiadavky, požadované parametre.

7. Vyhradzujeme si právo neakceptovať žiadnu ponuku.

    V Bratislave dňa 31.1.2014    Ing. Štefan Boháček, PhD.

                                                    predseda predstavenstva  

Výzva na predkladanie ponúk

(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

IČO: 31380051

DIČ: 2020346449

IČ DPH: SK2020346449

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Boháček, PhD.

Kontaktná osoba: havlin@vupc.sk

Tel.: +421 (0)2 59418685

2.Predmet zákazky: Zakúpenie tonerov ( cca. 4x ročne v roku 2014).

6kusov - CE410X Black repas

3kusy - CE411A cyan   repas

3kusy - CE412A magneta  repas

3kusy - CE413A yellow repas

3. Cena a spôsob určenia ceny:

Ide o zákazku na dodanie tovaru v cene podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v štruktúre( splatnosť faktúry má byť 2 mesiace od dodania, cena musí zahŕňať dopravu): jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a cena vrátane DPH.

4. Miesto a termín dodania zariadenia: uvádzaná, tovar má byť dodaný do 24 hodín od oznámenia objednávky na tovar.

5. Ponuku doručte v lehote do: 3.3.2014

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na posúdenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, kvalita, servis ponúkaný k predmetom zákazky a ponúkané riešenia pri reklamácii zákaziek,  ktorá zároveň spĺňa všetky požiadavky, požadované parametre.

7. Vyhradzujeme si právo neakceptovať žiadnu ponuku.

    V Bratislave dňa 31.1.2014    Ing. Štefan Boháček, PhD.

                                                    predseda predstavenstva  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obstaraná zákazka podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb.

Čo bolo obstarané: Prístroj HPLC prístroj na stanovenie monosacharidov vo vodných roztokoch po hydrolýze lignocelulózových materiálov.

Požadované vybavenie: HPLC zariadenie pozostávajáce z vysokotlakového čerpadla, odplyňovača, kolóny, termostatu pre kolónu, refraktometrického detektora, zbernej stanice a počítača so softwarom na spracovanie dát.
 
Technické parametre:
 
Vysokotlaková pumpa:
 
- vysokotlaková pumpa postačujúca pre izokratický systém
 
-prietok v rozsahu 0,1-10 ml/min
 
-maximálny tlak: 40 MPa
 
Odplyňovač:
 
            -vhodné odvzdušňovacie zariadenie pre prácu s vodou ako mobilnou fázou
 
Manuálny dávkovač vzoriek:
 
-        Dávkovací objem 1 ul-1 ml podľa zvolenej dávkovacej slučky
 
-        Pracovný rozsah pH 0-10
 
Kolónový termostat
 
            -rozsah teplôt od laboratórnej teploty minimálne do 80 ºC
 
            -stabilita teploty ± 0,1 ºC
 
            -správnosť teploty ± 0,5 ºC
 
Predkolóna / filtrové sady
 
-vhodný filtračný systém na čistenie vzoriek pred separáciou v samotnej kolóne, efektívne odstránenie nežiaducich látok a nečistôt, ktoré sa môžu vyskytnúť vo vzorkách po hydrolýze lignocelulózových materiálov
 
-filter so schopnosťou zachytávať pevné častice do 0,2 µm
 
Kolóna
 
-iónovýmenná Pb kolóna pre efektívnu separáciu monosacharidov vo vodných roztokoch (glukóza, xylóza, manóza, arabinóza, galaktóza)
 
-kolóna na súčastné stanovenie monosacharidov a etanolu vo vodných roztokoch
 
 
Refraktometrický detektor-
 
-dostatočná citlivosť s minimálnym šumom a driftom pre stanovovanie monosacharidov v koncentráciach od 0,1 po 20% vo vodných roztokoch
 
Zber a spracovanie dát
 
            -softvér pre riadenie, zber dát a ich vyhodnocovanie v súĺade s SLP
            -možnosť validácie celého systému
 
-datastanica s dostatočným výkonom pre plynulú a plnohodnotnú prácu s prístrojom (ovládanie, meranie, vyhodnocovanie, generácia a tlač reportov, zálohovanie)
            -možnosť súčasného zberu dát a vyhodnocovania nezávislých dát
 
Ostatné požiadavky:
 
-        záruka 24 mesiacov
-        maximálna doba dodania 6 týždňov
-        platba do 30 dní po dodaní
-        zahrnutá inštalácia
-        zahrnuté školenie v dostatočnom rozsahu na obsluhu prístroja a prácu so softvérom
-        servis
-        pomoc pri zavedení metódy stanovenia monosacharidov v hydrolyzátoch lignocelulózových materiálov

Hodnota zákazky: 19 900 bez DPH
Identifikácia dodávateľa: Chromservis-SK s.r.o. ,Nobelova 34, 836 03 Bratislava, SLOVAKIA
Dátum: 2014/6/18