-
-
-

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

 

2019


Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

ITMS2014+: 313011S735

 

 


Názov projektu:  Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

Kód projektu v ITMS2014+:  313011S735

Partner v projekte:  Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Prijímateľ NFP:   Národné lesnícke centrum

 

Miesto realizácie:

·         SR/Banskobystrický kraj/Banská Štiavnica

·         SR/Banskobystrický kraj/Zvolen

·         SR/Košický kraj/Košice – mestská časť Staré mesto

·         SR/Trnavský kraj/Gabčíkovo

·         SR/Žilinský kraj/Čadca

·         SR/Bratislavský kraj/Bratislava – mestská časť Karlova Ves

 

Ciele projektu:

o            vytvorenie centra excelentnosti LignoSilva

o            dobudovanie špičkovej infraštruktúru hlavného partnera projektu a partneraprojektu

o            zvyšovanie domácej pridanej hodnoty produktov a zvyšovanie príjmov dotknutýchodvetví

 

Začiatok realizácie:  01/2017

Koniec realizácie:  06/2023

 

Celkové náklady:  10 427 302,82 EUR

Výška poskytnutého príspevku:  9 882 527,47 EUR

 

Riadiaci orgán:  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:  Výskumná agentúra

 

Stručný opis projektu: 

 

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu – LignoSilva (CE), pričom predkladaný projekt je prioritne zameraný na vybudovanie podpornej infraštruktúry a podporu výskumných aktivít CE.

LignoSilva bude platformou pre bioekonomiku pre strednú Európu, ktorá integruje výskumný, vývojový a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu do racionálne prepojeného reťazca produkcie, spracovania a využitia dreva. (Obr. 1).

https://web.nlcsk.org/wp-content/uploads/2020/01/obr_1-1024x415.png

Obr. 1: Ideová schéma projektu: integrácia a previazanie systémov produkcie, spracovania a recyklácie dreva

Svojím zameraním CE reflektuje potrebu transformácie sektora na odvetvie s vyššou pridanou hodnotou a aktuálnu spoločenskú požiadavku štrukturálneho prechodu spoločnosti od fosílnej k nízkouhlíkovej ekonomike založenej na využití obnoviteľných zdrojov.

Problematika transformácie sektora je riešená v konceptuálnom rámci Biohospodárstvo, Resiliencia a Správa (Governancia), 3 tém navzájom prepojených v nasledovných výskumných aktivitách:

A1: Lesné zdroje, udržateľná produkcia dreva a využitie biomasy

A1.1 Ekologické limity intenzívneho využívania biomasy

A1.2 Integrovaná ochrana lesa adaptovaná na klimatickú zmenu

A1.3 Pestovateľské systémy na podporu produkcie dreva

A1.4 3D skenovacie technológie pre detekciu chýb dreva a optimalizáciu výťaže 

A1.5 Energetické využitie biomasy

A1.6 Systémy na podporu rozhodovania v lesníctve

A2: Recyklácia a chemické spracovanie dreva

A2.1: Pokročilé biopalivá a technológie na recykláciu dreva

A2.2: Špeciálne papiere

A3: Laboratórne testovanie (15 % flexibilita)


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: https://www.opii.gov.sk/

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

 Zodpovedný riešiteľ

 

 

2019


Nová metóda predspracovania biomasy kryolýzou

APVV–18–0533

 Ing. Štefan Boháček, PhD.

 

 

Anotácia projektu

 

Projekt je zameraný na objasnenie mechanizmu procesu predúpravy/predspracovania biomasy pomocou kryolýzy, umožňujúcej optimalizáciu procesu predúpravy biomasy použitím tejto novej progresívnej metódy dezintegrácie lignocelulózových materiálov. Pri tejto metóde, keď voda v perfektne impregnovanej biomase intenzívne mrzne, kvapalná voda sa najprv zmení na povrchu častíc lignocelulózového materiálu na pevnú kryštalickú tuhú látku (ľad), ktorá uzatvára jednotlivé častice a zvyšuje ich krehkosť. Následne sa teplota vody postupne znižuje smerom dovnútra, čo vedie k tvorbe ostrých nano- a mikrokryštálov ľadu v lúmenoch buniek biomasy, ako aj k zvýšeniu objemu vody (ľadu) v bunkových lúmenoch. To spôsobí narušenie kryštalickej štruktúry celulózy a sprístupnenie celulózy a hemicelulóz následnej hydrolýze na fermentovateľné monosacharidy. Účinnosť predspracovania LC materiálu kyolýzou bude porovnávaná s mechanickou predúpravou - suchou a mokrou, ako aj predspracovaním pomocou parnej explózie a extrúzie. Účinkom enzýmov v následnej enzymatickej hydrolýze dochádza k štiepeniu celulózy a hemicelulóz na monosacharidy, ktoré sa následne používajú vo fermentačných procesoch na výrobu kvapalných biopalív druhej generácie. Ide o povinnú zložku motorových palív už niekoľko rokov v procese vytvárania nízkouhlíkového hospodárstva.

 

Výstupy z projektu:

 

Boháček, Š., Balberčák, J., Schwartz, J., Pažitný, A., Bombilajová, K., 2020: Predspracovanie biomasy kryolýzou. In: Zborník výskumných prác. Január 2020. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Bratislava, str. 15-21.  Dostupné online: www.centrumdp.sk, str. 15 – 21.

 

pdf

 

VUPC 2019 Beijing Stefan Bohacek English

VUPC 2019 Beijing Stefan Bohacek Chinese language

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

 

2019


Predspracovanie lesnej dendromasy pre kvapalné biopalivá II. generácie

APVV–18–0240

Ing. Andrej Pažitný

 

 

Anotácia projektu

 

Projekt rieši proces predspracovania lesnej dendromasy pomocou progresívnych metód dekompozície lignocelulózových materiálov, ktoré nechemickým spôsobom rozrušujú drevnú hmotu pomocou náhleho uvoľnenia vysokého tlaku prehriatej vodnej pary v bunkových stenách. Parná explózia a extrúzia ako procesy predspracovania dendromasy sprístupňujú dve hlavné stavebné zložky dreva – celulózu a hemicelulózy, čo sa deje vďaka štrukturálnym a chemickým zmenám počas procesu predspracovania. Účinkom komerčných enzýmov pri následnej enzymatickej hydrolýze dochádza k štiepeniu celulózy a hemicelulóz na jednoduché cukry. Takto spracovaná dendromasa môže byť využitá v procesoch fermentácie a kvasenia typických pre výrobu I. generácie kvapalných biopalív, ktoré sú niekoľko rokov povinnou zložkou motorových palív v rámci procesu kreovania nízkouhlíkovej ekonomiky. V rámci projektu bude vypracovaná technológia predspracovania najdostupnejších druhov domácich drevín, vrátane rýchlorastúcich drevín s využitím metód parnej explózie a extrúzie. Vybrané druhy majú z dôvodu svojich rozdielnych objemových hmotností a fyzikálno-mechanických vlastností zovšeobecňovať širokú škálu nepoľnohospodárskej biomasy pre priemyselné spracovanie v existujúcich biorafinériách.

 

Výstupy z projektu:

 

2.1       Publikácie v recenzovaných vedeckých časopisoch a zborníkoch

2.1.1    Pažitný, A.: Steam explosion of wood particles from fibreboard and particle board with indirect control by enzymatic hydrolysis. Acta Chimica Slovaca, 12 (2): 185-191 (2019), ISSN 1339-3065. Dostupné on-line: http://www.acs.chtf.stuba.sk/.

 

2.2       Publikácie v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch

2.2.1    Pažitný, A., Ihnát, V., Boháček, Š., Russ, A., Balberčák, J., Fišerová, M., Stankovská, M., Kuňa, V., Havlín, D., Gallová, J., Páteková, M., Cvičela, P.: Metodika prvotnej mechanickej deštrukcie lesnej biomasy pre 2G bioetanol. Zborník výskumných prác VÚPC, a.s., Výskumná správa 3278 (2019).

2.2.2    Pažitný, A., Ihnát, V., Russ, A., Stankovská, M.: Bioetanol z dendromasy. Dostupné celulózové zdroje a ich spracovanie. Zborník výskumných prác Centra pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, Výskumná správa, s. 4-14 (Bratislava, 90 strán, december 2019). Dostupné on-line: www.centrumdp.sk.