-
-
-

Špecializované tímy vedeckých a výskumných pracovníkov Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. sa v súčasnosti venujú riešeniu nasledovných projektov:

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2017

Eliminácia lepivých nečistôt pri spracovaní zberového papiera

APVV-0409-16

Ing. Vladimír Kuňa
 

Anotácia projektu

Produkcia hygienických papierov v roku 2015 dosiahla na Slovensku 139 000 ton, čo predstavuje až 19 % podiel z celkového množstva vyrobených papierov. Hygienické papiere tvoria významný exportný artikel, pričom až 65% produkcie sa vyváža. Pri výrobe hygienických papierov sa v roku 2015 spracovalo 116 000 ton zberového papiera. Množstvo zberového papiera spracovaného pri výrobe hygienických papierov z roka na rok rastie, ale zároveň sa zhoršuje jeho kvalita, zvyšuje aj obsah nežiadúcich látok a lepivých nečistôt, čo si vyžaduje nové technológie pri jeho spracovaní. Aplikáciou predkladanej technológie sa zvýši runnability papierenského stroja, čo bude mať za následok nárast produkcie PS2 o 960 t/rok.Pri efektivite výroby 300 Eur/t vyrobeného papiera a
produkcii stroja 32 000 ton/rok, budú predstavovať úspory 288 tis. Eur/rok.

Výstupy z projektu:

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2017

Predikcia funkčných vlastností hygienických papierov

APVV-0428-16

Ing. Monika Stankovská, PhD.
 

Anotácia projektu

Riešenie projektu je zamerané na určenie vplyvu technologických podmienok výroby hygienických papierov zo sekundárnych a primárnych buničinových vlákien na jeho funkčné vlastnosti. Vzťahy medzi podmienkami technologických procesov a funkčnými vlastnosťami sa budú hodnotiť štatistickými metódami korelačnej a regresnej analýzy. S využitím štatistickej a chemometrickej analýzy budú identifikované podmienky, ktoré najviac ovplyvňujú funkčné vlastnosti hygienického papiera. Pomocou získaných vzťahov bude možné zmenou technologických podmienok, výberom papierenských aditív a zastúpením sekundárnych a primárnych buničinových vlákien v hygienickom papieri dosiahnuť požadovanú belosť, farebnosť, mäkkosť, nasiakavosť, pevnosť za sucha a za mokra toaletného papiera, kuchynských utierok, papierových vreckoviek, obrúskov a kozmetických utierok a iných hygienických produktov.

Výstupy z projektu:

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2016

Zlepšenie funkčných vlastností obalového papiera modifikáciou mikro- a nanoštruktúry povrchu

APVV-0178-15

Ing. Juraj Gigac, PhD.

 

Anotácia projektu

Projekt aplikovaného výskumu rieši optimálnu modifikáciu štruktúry povrchu papiera, vhodnú pre ekologickú a efektívnu výrobu papierových obalov. Pri štúdiu mikro- a nanoštruktúry povrchu papiera, modifikovaného pomocou inovatívnych náterov, sa získajú nové poznatky, ktoré významne prispejú k objasneniu mechanizmov účinku medzi podkladovým papierom a modifikovaným povrchom. Riadením porozity a mikro- a nanoštruktúry papiera pomocou glejenia a natierania sa dosiahnu požadované funkčné vlastnosti obalového papiera. Modifikované nátery na povrchu papiera zabezpečia nízku povrchovú energiu, požadovanú hydrofóbnosť a olejofóbnosť obalov pre potravinárske, farmaceutické a priemyselné aplikácie. Vzťahy medzi vstupnými parametrami surovín, podkladového papiera, náteru, pevnostnými a bariérovými vlastnosťami obalového papiera sa budú hodnotiť štatistickými metódami korelačnej a regresnej analýzy.

Výstupy z projektu:

Gigac, J. - Stankovská, M. - Fišerová, M. Výber konštrukčných materiálov pre trojvrstvovú vlnitú lepenku. Papír a celulóza. Vol. 71, no. 6 (2016), p. 12-16.

Stankovská, M. - Gigac, J. - Fišerová, M. Distribúcia pórov v papieri a jej vplyv na absorpciu vody. Papír a celulóza. Vol. 72, no. 4 (2017), p. 51-55.

Gigac, J. - Stankovská, M. - Fišerová, M. Comparison of capillary flow porometry and mercury intrusion porosimetry in determination pore size distribution of  papers. Wood Research. Vol. 62, no.4 (2017), p. 987-996.

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2016

Frakcionácía lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (DES)

APVV-0052-15

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
 

Anotácia projektu

Projekt aplikovaného výskumu rieši optimálnu modifikáciu štruktúry povrchu papiera, vhodnú pre ekologickú a efektívnu výrobu papierových obalov. Pri štúdiu mikro- a nanoštruktúry povrchu papiera, modifikovaného pomocou inovatívnych náterov, sa získajú nové poznatky, ktoré významne prispejú k objasneniu mechanizmov účinku medzi podkladovým papierom a modifikovaným povrchom. Riadením porozity a mikro- a nanoštruktúry papiera pomocou glejenia a natierania sa dosiahnu požadované funkčné vlastnosti obalového papiera. Modifikované nátery na povrchu papiera zabezpečia nízku povrchovú energiu, požadovanú hydrofóbnosť a olejofóbnosť obalov pre potravinárske, farmaceutické a priemyselné aplikácie. Vzťahy medzi vstupnými parametrami surovín, podkladového papiera, náteru, pevnostnými a bariérovými vlastnosťami obalového papiera sa budú hodnotiť štatistickými metódami korelačnej a regresnej analýzy.

Výstupy z projektu:

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2015

Využitie vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov na báze dreva

APVV-0243-14

Mgr. Henrich Lübke

 

Anotácia projektu:

Projekt rieši využitie vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov na báze dreva v papierenskom a drevospracujúcom priemysle. Tieto materiály obsahujú chemickú záťaž a ich momentálna likvidácia sa rieši incineráciou (spaľovaním) za dodržania predpísaných podmienok. V súčasnosti neexistuje ucelená koncepcia na recykláciu tohto materiálu. Defibrácia drevných častíc aglomerovaných materiálov je jeden zo spôsobov recyklácie drevných výrobkov po skončení doby ich používania, ktorý presadzuje naša spoločnosť VÚPC, a.s. Bratislava. Výstupy projektu umožnia zvýšiť pridanú hodnotu  vstupného materiálu recykláciou drevnej hmoty, pričom sa redukujú vstupné náklady na prípravu vlákna a taktiež environmentálna záťaž z jeho prvotnej výroby.

Výstupy z projektu:

Ihnát, V., Lübke, H., Pažitný, A., Stankovská, M., Boháček, Š., Medo, P., Russ, A., 2016: "Spôsob výroby triesok a vlákniny z odpadových drevotrieskových a drevovláknitých dosiek a z dosiek z orientovaných triesok", Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50072 – 2016 (ÚPV SR, 28.10.2016).

Balberčák, J., Ihnát, V., Pažitný, A., Boháček, Š., Stankovská, M., Kuňa, V., Lübke, H., 2017: "Spôsob výroby flutingu z polobuničiny získanej z odpadových drevotrieskových dosiek (DTD) a dosiek z orientovaných triesok (OSB)", Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50075 – 2017 (ÚPV SR, 29.11.2017).

Lübke, H., Boháček, Š., Ihnát, V., 2018: Spôsob výroby drevotrieskových a drevovláknitých dosiek MDF studeným lisovaním. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50008-2018 (ÚPV SR, 14.02.2018).

Ihnat, V., Lubke, H., Boruvka, V., Russ, A., 2017: Waste agglomerated wood materials as a secondary raw material for chipboards and fibreboards. Part I: Preparation and characterization of wood chips in term of their reuse. Wood Research 62(1):45-56.

pdf

Ihnat, V., Lubke, H., Boruvka, V., Russ, A., 2018: Waste agglomerated wood materials as a secondary raw material for chipboards and fibreboards. Part II: Preparation and characterization of wood fiber in term of their reuse. Wood Research 63(3) v tlači

preprint

Balbercak, J., Ihnat., V., Bohacek, S., Medo, P., Lubke, H. 2017: Chemical processing of waste wood based agglomerates. Part I: Evaluation of properties of fluting liners made of semichemical pulp obtained by a mildly alkaline sulphur-free cooking process. Wood Research 62(5):715-726 

pdf

Balbercak, J., Ihnat., V., Bohacek, S., Medo, P., Lubke, H. 2018: Chemical processing of waste wood based agglomerates. Part II: Evaluation of properties of fluting liners made of semichemical pulp obtained by alkaline cooking process. Wood Research 63(1):35-44

pdf

Ihnát, V., Vojta, A., Lübke, H., Balberčák, J., Neuschlová, E., Medo, P., 2016: Štúdia realizovateľnosti prípravy vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.,  Bratislava. VS: 3256-2016. 29 s.

pdf

Balberčák, J., Ihnát, V., Pažitný, A., Lübke, H., Boháček, Š., Opálená, E., Medo, P., 2017: Využitie polochemickej buničiny z drevných odpadových aglomerovaných materiálov na výrobu flutingu. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.,  Bratislava. VS: 3259-2017. 28 s.

pdf

Ihnát, V., Medo, P., Lübke, H., 2017: Integrácia výroby nízko pevnostných flutingov z odpadových aglomerovaných materiálov a jej analýza pomocou optimalizačných softvérov. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.,  Bratislava. VS: 3261-2017. 12 s.

pdf