-
-
-

Špecializované tímy vedeckých a výskumných pracovníkov Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. sa v súčasnosti venujú riešeniu nasledovných projektov:

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2017

Predikcia funkčných vlastností hygienických papierov

APVV-0428-16

Ing. Monika Stankovská, PhD.
 

Výstupy z projektu:

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2016

Zlepšenie funkčných vlastností obalového papiera modifikáciou mikro- a nanoštruktúry povrchu

APVV-0178-15

Ing. Juraj Gigac, PhD.

 

Výstupy z projektu:

Gigac, J. - Stankovská, M. - Fišerová, M. Výber konštrukčných materiálov pre trojvrstvovú vlnitú lepenku. Papír a celulóza. Vol. 71, no. 6 (2016), p. 12-16.

Stankovská, M. - Gigac, J. - Fišerová, M. Distribúcia pórov v papieri a jej vplyv na absorpciu vody. Papír a celulóza. Vol. 72, no. 4 (2017), p. 51-55.

Gigac, J. - Stankovská, M. - Fišerová, M. Comparison of capillary flow porometry and mercury intrusion porosimetry in determination pore size distribution of  papers. Wood Research. Vol. 62, no.4 (2017), p. 987-996.

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2016

Frakcionácía lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (DES)

APVV-0052-15

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
 

Výstupy z projektu:

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2015

Využitie vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov na báze dreva

APVV-0243-14

Mgr. Henrich Lübke

 

Anotácia projektu:

Projekt rieši využitie vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov na báze dreva v papierenskom a drevospracujúcom priemysle. Tieto materiály obsahujú chemickú záťaž a ich momentálna likvidácia sa rieši incineráciou (spaľovaním) za dodržania predpísaných podmienok. V súčasnosti neexistuje ucelená koncepcia na recykláciu tohto materiálu. Defibrácia drevných častíc aglomerovaných materiálov je jeden zo spôsobov recyklácie drevných výrobkov po skončení doby ich používania, ktorý presadzuje naša spoločnosť VÚPC, a.s. Bratislava. Výstupy projektu umožnia zvýšiť pridanú hodnotu  vstupného materiálu recykláciou drevnej hmoty, pričom sa redukujú vstupné náklady na prípravu vlákna a taktiež environmentálna záťaž z jeho prvotnej výroby.

Article_WR_2017_01

Štúdia prípravy vlákna

Využitie polochemickej buničiny